guarani_raity_93x48

GUARANI RAITY
TE'YIKUAA - ETNOGRAFIA  (38)

LISTADO
GENERAL

 

Tysýi - Listado - List

AVA GUARANI AYVU  Narraciones de los Ava Guarani de los Departamentos de Ka'aguasu y Alto Parana, Peteîha, 2000, 123 pgs. (un cassette para Tomo 1 y 2)

KUAVE'ÊMBY: PRESENTACIÓN. MOÑEPYÛ: INTRODUCCIÓN...................................................................................................11
SEVERIÁNO VENÍTE (SEBERIANO BENÍTEZ:....................................................................................................................................13
Karai Severiáno Veníte oñe'ê . Oñe'ê ijerovia yma guare rehe. Opaichagua mymbakuéra rehe ñemongeta.............17-25
Ka'avo, yva, tembi'u ha tembipuru rehegua mandu'a. Omanóva rehe mombe'u......................................................................26
Mba'éichapa yma oñemendavaraka'e. Mba'éichapa oñepytyvô kuña imembýtavape. Avei
     imandu'a pokâ pokâ hetave mba'ére......................................................................................................................................26-27
Aojohéi, sái ha sapatúre imandu'árô. Kure heta ojeguereko, oî reipa ndoje'uséi. Mba'e
     mba'épa ome'ê ha oñemúva hikuái. Mba'asykuéra rehe imandu'árô.Oñe'ê yma guare tembiasakue rehe...........28-30
ETEFÁNA VENÍTE (ESTEFANA BENÍTEZ): ..........................................................................................................................................31
 Kuñakarai Etefána Martíne omombne'u, Jasypoapy (08) 1999.  Dra. Esúnika oguahê ramo guare
     Lagúna´Pytâme. Ha oipota oñe,oî chupe héra ka'aguyrâ. Doytóra Esúnika he'i mba'érepa ha'e
     ouva'ekue. Oñeme'ê chupe mbo'y, ombopu takua  ha ojeroky................................................................................................33
Kuñakarai Etefána Veníte .  oñe'ê mitâ oñemongaraítare............................................................................................................34
GAVÍNO VÉRA (GABINO VERA): .........................................................................................................................................................35
Gavíno Véra: Gabino Vera Omombe'u: Doytóra Esúnika ou ramo guare..................................................................................37
Karai Gavíno Véra omombe'u: Yma ndaiporiva'ekue oñangarekóva avakuérare....................................................................38
Karai Gavíno Véra omombe'u: Leô Kadógan oî ramo guare Itakyrýpe 1953pe......................................................................39
Gavíno Véra omombe'u: Yma mitâ ñemongarairâ mba'épa ojejapo.........................................................................................40
Gavíno Véra omombe'u: Mba'éichapa oñembotuicha oporaívape.............................................................................................40
HUÂ PÁULO VÉRA (JUAN PABLO VERA): ........................................................................................................................................41
Huâ Páulo Véra oñe'ê Rúno Sále (Bruno Sales) ndive. Mitâ karaígui (13.06.97).....................................................................43
Mba'éichapa pohâpa ojapo akârasýpe guarâ. Huâ Páulo heta oikova'ekue oikuaa hagua pe pohâ.............................43-44
Mba'éichapa oporoipohânoraka'e ñanderukuéra. Mba'épa ojejapo ñandesu'úrô mbói...................................................46-49
Mba'éichapa oñemonguera mbói jaha (Ponzoña) arandu rupi. Mba'éichapa yma ojejoraka'e
     maíkape, mymba jukahápe. Mborevi jukahápe rehegua....................................................................................................49-51
Mba'éichapa ojepuruva'erâraka'e mborevi ro'o ñandepo'a hagua. Mborevi ro'o   ojepurukuaa
     mba'asykuérape guarâ. Mba'épe ikatu oñemonguera jati'i ha susu'a............................................................................52-53
Mymba ka'aguy ho'o mbareteve mymba ogaguágui. Tapicha ymaguare oiko pukuvévaicha................................................54
Yva ha pohâ ñana rehe ñomongeta. Pohâ itarova terâ hasýva iñakâmepe guarâ.............................................................55-56
Huâ Páulo oñe'ê ânguéry térâ ângue ha póra rehe. Pohâ iporâva mba'asy vaípe guarâ.................................................57-58
Huâ Páulo Véra (Juan Pablo Vera): Ava Mbaraka Poñy. Omombe'u ha oñemongeta Daniel Véga
     ndive. Oî avei hendive Indalésio Várga mitâmongaraiha oîva Karreria'ípe. Oñeñe'êpyhy
     (Ojegrava) Páso Kadénape 1994pe.............................................................................................................................................59
Mba'éichapa heraka'e Ernandária (Hernandarias). Huâ Páulo oñe'ê Kuruguaty oñepyrû ypýrô...........................................62
Huâ Páulo imandu'a "oiko" ypýrô guare hae. Mburuvichakuéra rehe mandu'a. Ojejuhúrô guare
     Etróner ndive. Etróner oikuaasérô guare guarani ha Huâ Páulo ombo'e chupe...........................................................62-63
Huâ Páulo ojerure Etrónerpe yvy ikatuhápe oiko umi Ava Guaranikuéra. Huâ Páulo omopu'âsérô
     guare óga guasu. Yvy oguerekómavape ijára.......................................................................................................................64-66
Huâ Páulo oho jeýrô guare mburuvichakuéra rendápe. Ojerure yvy ijara'￿va gueteri.............................................................66
Huâ Páulo imandu'a misionéro ou ypýrô guare avei Ñandejára ñe'ê mbo'ehao ha tasyo rehe............................................67
Indalésio Várga ndive oñemongeta mbykymi. Ñanderu (pa'i) ha mitâ ñemongarai rehe......................................................69
Heneral Kavéllo oipotárô oñeguenohê pláta yvyguy. Opaichagua mymba ñarô rehe oikórô
     ñomongeta. Mba'éichapa yma oñemopu'â óga. Ñanderu (pa'i), mitâ ñemongarai ha ñembo'e rehe ñomongeta.69-71
Paraguájo ojepuru ñepyrûrô guare avakuéra ndive. Mba'éichapa ojepuru yma pohâ ñana..................................................72
Huâ Páulo oñemongeta pira rehe. Indalésio omombe'u mba'epahína Tupâ. Omombe'u guarani ñe'ê yma guare
     ha yvy'a ho'uva'ekuégui. Mba'éichapa ojepuru Ava Chiripa ñe'ê ojoavýva Guarani Paraguáigui...................................72-4
Mba'épa he'ise "Chiripa". Ava Guarani ypykue rembiasa: Paragua ha Guaira mombe'upy...................................................75
Mba'éicha rupípa Kasíke Paragua ha Guaira ojei ojueheguíkuri. Kuimba'ekuéra oñemohembekuapa ani hagua
     ojogua Epañayguápe. Ñemenda ymaguare rehe mandu'a. Indalésio oñe'ê kagui ha kotyu rehe...............................76-7
ADRIÁNO MORÁLE (ADRIANO MORALES): ....................................................................................................................................79
Adriáno omombe'uháicha. (Pirajuy, 21 de Enero 1917). Mba'éichapa ojeikoraka'e ymave....................................................81
Mbo'ehao oñepyrû ypýrô guare Páso Kadénape ha mba'éichapa oñeguahê upépe...............................................................81
 Narâha joguaha ombotavýrô guare. Adriánope ogueraha hagua Paraguaýpe. Adriáno he'i mba'eichaparaka'e
     Páso Kadéna ha hekovekuére. Mba'eichahápepa Adriánogui oiko mbo'ehara katupyry.............................................82-83
Yma avaku´´era ohasa asyva'ekue karaikuéra poguýpe. Adriáno ohendu ha ojapyhýrô guare Ñandejára ñe'ê
     ha oikórô guare ichugyu Hesukirito jeroviaha. Ñandejára ñe'ê tuichaiterei mba'e opaichagua tekovekuérape
     guarâ.  Jehekombo'e yvágape guarâ ha avei ojeiko porâ hagua ko yvýpe......................................................................84-86
MÁYSIMO VÁRGA (MÁXIMO VARGAS): ............................................................................................................................................87
Páso Kadéna Tekoha Ipoty 31 de agosto  1997. Oñe'êta péicha tamói avei karai Máysimo Várga kóa ko
     tekohapegua. Oñe'ê Rúno Sále ndive. Karai Máysimo imandu'a Tupâ ha Ñandejára rehe.......................................89-90
Karai Máysimo oñe'ê mba'asy ha pohâ rehe. Máysimo oñemongeta jeroky, kagui ha kotyvu rehe................................90-92
Karai Máysimo okotyvu.........................................................................................................................................................................93
INDALÉSIO VÁRGA (INDALSEIO VARGAS).......................................................................................................................................95
Indalésio Várga ha Huâ Páulo Véra omombe'u Daniél Végape, umi mba'e ogueroviáva Ava Guaranikuéra.
     "Mba'éicha rupípa kuarahy ha jasy ohesape". Mba'éichapa Tupâ osê ypy raka'e. Tupâite oguereko
     imbaraka ha ijyvyra'ija. Mba'e mba'épa Tupâ rembipuru. Mba'éichapa oñemonguera mba'asykuéra...................97-101
Yvyrakyéra réra. Mba'éichapa ojejukaraka'e jaguarete. Huâ Páulo omombe'u mba'éichapa pe mboijagua...........102-103
Ñomongeta karai Indalésio Várga ndive........................................................................................................................................104
MÁRKO ETIBARRÍVIA (MARCOS ESTIGARRIBIA):........................................................................................................................113
Márko Etigarrívia moôpa oiko ypyva'ekue. Márko imandu'a itúva amyryi rehe.........................................................................115
Mba'éguipa oñemomba'eguasuva'erâ jeroky. Oî mokôichagua oporaíva. Mamóguipa ikatu ojehupyty oporaíva
     mborai. Mba'éichapa oñeñangareko oporai pyahúvare.................................................................................................117-120

 

TA'ANGA

 

 

 

ÑE’ÊRYRU KARAIÑE’ÊME . DICCIONARIOS EN CASTELLANO . SPANISH DICTIONARIES
SPANISCHE WÖRTEBÜCHER . DICIONARIOS DE LINGUA SPANHOLA .
DICTIONNAIRES ESPAGNOLS

ÑE’ÊRYRU PYTAGUA ÑE’ÊME . DICCIONARIOS DE LENGUAS EXTRANGERAS . FOREIGN LANGUAGE DICTIONARIES
FREMDSPRACHIGE WÖRTEBÜCHER . DICIONARIOS DE LINGUA ESTRANGEIRA . DICTIONNAIRES DE LANGES ETRANGERES
- CHINO_DICCIONARIOS_LENGUA_EXTRANJERA

GUARANI

ÑE'ÊNDY

< ÓGA

PYAHU

TYSÝI

$JOGUA$

PORANDU

ÑE’ÊRYRU

ISI DESEA COMPRAR ALGO OFERTADO EN ESTE SITIO COMUNÍQUESE CON NOSOTROS: >>>CORREOGUARANI1

Animales   Arte   Antiguos/Usados   Antropologia   Auf Deutsch   Biografía   Bilingüismo   Cuentos   Cultura   Cháko Ñorairô   Diccionarios
Estampilla   En Guaraní   Etnografía   Gramática   Historia   Im Português   Indígena   In English   Lectura en Guaraní   Leyenda   Mito   Música
Ñorairô Guasu   Novela    Otros   Plantas/Hierbas   Poesía   Reducciones   Religión   Revistas   Sociología   Teatro   Toponimia   Varios   Videos
TEKAHA - BUSCADOR - SEARCHER - SUCHER

www.guarani-raity.com.py

 

Búsqueda personalizada

www.guarani-raity.com

 

Búsqueda personalizada

www.ayvu-maraney.com

 

Búsqueda personalizada

www.araguarani.com

 

Búsqueda personalizada

  web

 

Búsqueda personalizada


 

LIBRERIA GUARANI RAITY . GUARANI RAITY BOOKSTORE . GUARANI RAITY BUCHHANDLUNG . LIVRARIA GUARANI RAITY
Rejoguase, remba’eporanduse térâ eresérô ne remiandu eikuaaukamI oréve. Para compras, consultas o sugerencias, por favor contactenos.
 For shopping, questions or sugestions, please contact us. Para compras, dúvidas ou sugestôes entre em contato conosco.

Teléf: (0595) 021-227234, 021-3297 978, 0982-100 959, 0971-303 880, 0961-193 243, 0992-905 840
 CORREOGUARANI1
   .   www.guarani-raity.com   .   www.guarani-raity.com.py
Taperéra  Dirección  Address  Endereço:  Juliana Insfrán (Ex Las Perlas) Nro. 3562 C./Cnel. Rafael Franco, Asunción - Paraguay

ara1_omyiva

DEPORTES
SPORTS

ENSEÑANZA
DE GUARANI

GUARANI
MULTIMEDIA

PARACANOPY1

ayvugif-95x48

TAEKWONDO11 

ÑE’Ê

GUARANI AYVU
TERMINOLOGIA

GUARANIRAITY_DOBLEWEB_gif

NEWS
ta-angaryryi_video_Oiko

YVOTY_PANSYAHAYHU . ME GUSTA . I LIKE . ICH MAG . EU GOSTO!!!!!GUARANI_RAITY_FACEBOOK_AHAYHU5_30x35

TOGUE TENONDEGUA
PAGINA CENTRAL
HOME PAGE
 

GUARANI MULTIMEDIA GUARANI

 

GUARANI MULTIMEDIA_Enseñanza_de_Guarani_Teaching_Guarani_Unterricht120x120
Guaraní Multimedia
Para estudiar guaraní
Clases de Guarani
Cursos de Guarani
Enseñanza de Guaraní
Gramática Guaraní
Lengua Guaraní
Guarani
Hetahendáicha
Guarani Ñe’ê
Guarani Porombo’e
Avañe’ê Porombo’e

Guarani Language
Guarani Courses
Guarani Grammar
Guarani teaching

Guarani schprachunterricht
Guarani Grammatik


GUARANI
HOSTEL

guarani_hostel_pension_guarani_hostal_guarani
PENSION
GUARANI